Algemene voorwaarden 

Impressive Wear/ Impressive Prints/ Impressive Lights/ Impressive Studio/Impressive Events/Horecawebshops.nl en Entertainmentwebshops.nl, zijn handelsnamen van Impressive Branding BV welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Breda, Zuid Nederland onder nummer; 072731486. 

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Impressive Branding BV gevestigd in Breda.

ARTIKEL 1: DEFENITIES 

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Impressive Branding BV. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.  

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING, TOEPASSING VOORWAARDEN VAN DE KLANT 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Impressive Branding BV en op alle overeenkomsten tussen de klant en Impressive Branding BV. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Let op! Aangezien onze producten “maatwerk producten” zijn, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.  

ARTIKEL 3: AANBIEDING, TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST 

De overeenkomt tussen de klant en Impressive Branding BV komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een offerte van Impressive Branding BV, maar pas doordat Impressive Branding BV de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Offertes van Impressive Branding BV zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen. 

ARTIKEL 4: ANNULERING 

Wil de klant de met Impressive Branding BV gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Impressive Branding BV een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Impressive Branding BV schriftelijk is bevestigd. De klant kan niet meer annuleren nadat Impressive Branding BV aan de klant de “opdrachtbevestiging“ heeft  bevestigd. Na annulering brengt Impressive Branding BV bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen. 

ARTIKEL 5: OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK EN VERANTWOORDELIJKHEID DAARVOOR 

5.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Impressive Branding BV de klant schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar Impressive Branding BV. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website www.impressivebranding.com. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft Impressive Branding BV niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. Impressive Branding BV heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 

5.2 De klant kan ervoor kiezen dat Impressive Branding BV een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat Impressive Branding BV na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Impressive Branding BV de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. 

Impressive Branding BV beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d. Kiest de klant niet voor “controle bestanden”, dan stelt Impressive Branding BV de klant in staat om aan te leveren met het “bestandscontrolesysteem” en kan de klant zelf een afdrukvoorbeeld op PDF-formaat genereren en controleren. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de klant het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor bepaalde procedure. 

5.3 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van alle producten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen en kunnen afwijken van de kleur van het product na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. 

Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking in geval van (i) “controle bestanden”: met het bestand zoals door Impressive Branding BV ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gewicht van het product zijn toegestaan. 

ARTIKEL 6: PRIJS, BETALING 

6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en excl verzendkosten, tenzij anders aangegeven.  

6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Impressive Branding BV kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Impressive Branding BV kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Impressive Branding BV (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden. 

6.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Impressive Branding BV. 

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Impressive Branding BV heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Impressive Branding BV aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Impressive Branding BV heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn. 

ARTIKEL 7: LEVERING, RISICO TIJDENS VERVOER 

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Impressive Branding BV. Daarbij worden de producten op de gebruikelijke wijze verpakt. 

7.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Impressive Branding BV, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het product tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Impressive Branding BV alleen indien ze schriftelijk door Impressive Branding BV werden aangegaan. 

7.3 In de door Impressive Branding BV opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de opdrachtbevestiging bevestigd is door Impressive Branding bv. De levertijden die Impressive Branding BV opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Impressive Branding BV bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Impressive Branding BV die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden. 

7.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Impressive Branding BV de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Impressive Branding BV zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Impressive Branding BV zich van de goederen ontdoet.. 

ARTIKEL 8: WAARTOE DE OVEREENKOMST IMPRESSIVE BRANDING BV VERPLICHT, RECLAME 

8.1 Impressive Branding BV zal de producten leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Impressive Branding BV staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Impressive Branding BV geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Impressive Branding BV heeft medegedeeld. 

8.2 Afwijkingen in aantallen zijn niet toegestaan na bevestiging vanuit Impressive branding bv op de opdrachtbevestiging. Indien er aantallen gewijzigd wensen te worden, dient er een nieuwe opdracht gegeven te worden aan Impressive Branding bv.  

8.3 De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamering van de klant op de hier bedoelde punten dient schriftelijk bij Impressive Branding BV aangegeven te worden, binnen de gestelde termijn. Reclamering over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk te worden doorgegeven aan Impressive Branding BV. De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering. Bij iedere reclamering moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 10 exemplaren van het product waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclamering volgens de juiste procedure, zal Impressive Branding BV met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant. 

8.4 Wordt de termijn voor reclamering overschreden, dan heeft Impressive Branding BV het recht om de klacht af te wijzen en is Impressive Branding BV niet meer aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming. 

8.5 Als Impressive Branding BV de reclamering van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Impressive Branding BV het betreffende product aan Impressive Branding BV retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Impressive Branding BV. Indien de klant het bestelde ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclamering volgens Impressive Branding BV terecht was of niet 

8.6 De klant kan niet reclameren over het bestelde indien het bestelde door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik. 

8.7 Indien de klant terecht reclameert over het bestelde, heeft Impressive Branding BV de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het bestelde opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her-)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als (her-)levering bezwaarlijk is voor Impressive Branding BV, kan Impressive Branding BV ervoor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren. 

ARTIKEL 9: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN IMPRESSIVE BRANDING BV 

9.1 De aansprakelijkheid van Impressive Branding BV in verband met de levering van het bestelde aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven. 

9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Impressive Branding BV. 

9.3 Impressive Branding BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet-/winstderving. De aansprakelijkheid van Impressive Branding BV is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht. 

9.4 Impressive Branding BV is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. Impressive Branding BV is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald. 

9.5 De klant zal Impressive Branding BV vrijwaren en schadeloosstellen, als Impressive Branding BV wordt aangesproken door een derde in verband met geleverde en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en Impressive Branding BV, niet voor rekening of risico van Impressive Branding BV komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum. 

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Impressive Branding BV blijft eigenaar van het geleverde totdat de klant alle verplichtingen jegens Impressive Branding BV heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van producten of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan het product, waarvan de eigendom door Impressive Branding BV wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden. 

ARTIKEL 11: INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN

De klant staat er jegens Impressive Branding BV voor in dat de opmaak van het product, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Impressive Branding BV alle schade en nadeel die Impressive Branding BV lijdt indien en doordat het door Impressive Branding BV geproduceerde inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Impressive Branding BV tegen aanspraken van derden op dit punt. Impressive Branding BV heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant. 

ARTIKEL 12: OVERMACHT 

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Impressive Branding BV in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en/of uitvoer voor beperkingen, verboden of belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Impressive Branding BV indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Impressive Branding BV. 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Breda die bij uitsluiting bevoegd is.